Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmelik

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışma yönetmeliği

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışma yönetmeliği

 

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

I. BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar

II. BÖLÜM (Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar)

Analık izni hakkı

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı

III. BÖLÜM (Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları)

Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli

Kısmi süreli çalışma talebinin unsurları

Kısmi süreli çalışma talebinin şartları



Kısmi süreli çalışma talebinin işverence karşılanması

IV. BÖLÜM (Uygulamaya İlişkin Esaslar)

Kısmi süreli çalışma yapılacak işler

Toplu iş sözleşmesi ile belirleme

Tam süreli çalışmaya geçiş

Çalışma zamanının belirlenmesi

V. BÖLÜM (Çeşitli ve Son Hükümler)

Sağlık hizmet işleri

Hüküm bulunmayan haller

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışma yönetmeliği

Cevap

*