4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları 2019

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2019

2019 yılında işverenlere uygulanacak olan 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Excel formatını indirmek için TIKLAYINIZ.

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2019
Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 26.027,00
5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 219,00
7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 366,00
7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.464,00
8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 219,00
14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 219,00
28 99/1 d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 219,00
29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 857,00
30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 3.250,00
32 102 / a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 236,00
32 102 / a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 236,00
37 102 / b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857,00
38 102 / b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 857,00
39 102 / a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 236,00
41 102 / C Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 416,00
52 102 / b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 857,00
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 416,00
57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 416,00
59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 416,00
60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 416,00
63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292,00
64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 416,00
68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 2.292,00
69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.292,00
71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 2.292,00
72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 2.292,00
73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 2.292,00
74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.292,00
75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 2.292,00
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 2.292,00
92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 20.822,00
96/1 107/1-a İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 20.822,00
107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 20.822,00
4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2019

 

4857 Sayılı İş Kanunu ( Maddeler halinde )

 

 

Soru

Cevap

*